Select Language:

आ.प्र.,खुला र समावेशी प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको परीक्षा कार्यक्रम निर्धारण गरिएको सम्बन्धी सूचना


Information Officer

सूचना अधिकारी

राजेन्द्र प्रसाद अधिकारी

नि. उपमहाप्रवन्धक

फोन नं.-०१-४४२८६६५

कोठा नं.-१०